VAŽNO: Obrazovanje nezaposlenih

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere obrazovanja radi nadogradnje postojećih znanja ili vještina te usvajanjem novih, a s ciljem poticanja cjeloživotnog učenja, stvaranje potrebne kvalificirane radne snage te smanjenja nesrazmjera ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada.

Adekvatnim obrazovanjem, dugotrajno nezaposlenim i ostalim ranjivim skupinama nezaposlenih, podiže se razina kvalificiranosti i otklanja rizik od dugotrajne nezaposlenosti te se utječe na razvoj stavova o potrebi cjeloživotnog učenja.
U područnim uredima Zavoda rade se selekcije nezaposlenih osoba za uključivanje u obrazovanje jer u obzir se pri tome uzima niz faktora vezanih uz zapošljivost pojedine nezaposlene osobe te je namjera osobe uputiti na obrazovanje koje im je potrebno kako bi se čim prije integrirale na tržište rada odnosno pronašle zaposlenje.

Nezaposlena osoba može biti uključena u obrazovanje ukoliko je obrazovni program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim psihofizičkim mogućnostima.
Zavod nezaposlene osobe upućuju na obrazovne programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacija i stručnog usavršavanja.

O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisi u koju će od navedenih aktivnosti biti uključena, pa se tako osobe sa završenom osnovnom školom uključuju u programe stručnog osposobljavanja, u kojima osobe stječu praktične vještine (npr. pomoćni konobar…), u programe prekvalifikacije uključuju se osobe koje imaju najmanje završenu trogodišnju srednju školu, jer tu je riječ o stjecanju novog zanimanja (npr. kuhar…), dok su programi stručnih usavršavanja specijalizirani programi obrazovanja unutar struke (npr. kuhar nacionalnih jela…). Isto je određeno Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenost uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08).

U okviru mjere „Znanje se isplati“, Zavod izrađuje planove obrazovnih programa koji se u pojedinoj godini provode na razini područnih ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih, analizi potreba poslodavaca i sl., a obrazovne ustanove koje će provoditi obrazovanje biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave.

Unutar Garancije za mlade i paketa za zapošljavanje žena razvijene su i nove vrste obrazovanja nezaposlenih osoba, prilagođenije navedenim ciljanim skupinama, a u svrhu učenja za poduzetništvo, za rad na EU projektima, zanimanja budućnosti te osposobljavanje na radnom mjestu, u konkretnom radnom okruženju.
Također se provode programi opismenjavanja osoba koje nisu završile osnovnoškolsko obrazovanje te učenja hrvatskog jezika u svrhu aktiviranja, motiviranja i uključivanja azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom na tržište rada.

Dokumentacija uz zahtjev za mjere obrazovanja (Učenjem do poduzetnika, Osposobljavanje na radnom mjestu):

1. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ovjerena na Poreznoj upravi ili Rješenje o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu,
2. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva,
3. Izjavu poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te o eventualno izrečenim kaznenim mjerama,
4. Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
5. Program učenja uz definiranog mentora,
6. Troškovnik,
7. Ugovor o suradnji između poslodavca, polaznika i HZZ-a.

Dokumentacija za mjeru Učenjem do poduzetnika • Program učenja uz definiranog mentora,
• Troškovnik,
• Ugovor o suradnji između poslodavca, polaznika i HZZ-a.

Isplata sredstava

Isplata po ugovorima o financiranju obrazovanja može se izvršiti kako slijedi:
•­50% troška obrazovanja obrazovnoj ustanovi i ukupan trošak liječničkog pregleda zdravstvenim ustanovama u roku 30 dana od dana potpisa ugovora,
• 50% troška obrazovanja po završetku obrazovanja i dostavi izvješća o rezultatima obrazovanja,
• isplata novčane pomoći, prijevoza i osiguranja, mjesečno po potvrđenoj prisutnosti obrazovanju

Comments are closed.

Facebook